VOORUITBLIK

 raedelijn-jaarverslag-eerste-en-tweede-lijn-pijl-down

Eerste en Tweede lijn – samenwerking huisarts – specialist
Project- Regionale Transmurale Afspraken

ZORGGROEPEN EN ZIEKENHUIZEN SAMEN VOOR ZORG OP DE JUISTE PLEK

“We zitten allemaal met hetzelfde probleem. We krijgen steeds meer chronische patiënten. We kunnen niet alle patiënten in de tweede lijn blijven behandelen, daarom moeten we afspraken maken en samenwerken,” zegt Renée van Snippenburg longarts van het Diakonessenhuis. In Midden-Nederland werken drie ziekenhuizen, elf zorggroepen en Saltro samen aan zorg op de juiste plek. Ze hebben regionale transmurale afspraken (RTA’s) gemaakt rondom chronische zieken zoals diabetes, COPD en CVRM. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

“Het mooiste is als de patiënt er niets van merkt…Dat er gewoon goede zorg is”

Leo Kliphuis
directeur
HUS

Leo Kliphuis, directeur van Huisartsen Utrecht Stad (HUS): ”Vanuit de ketenzorg hebben wij de opdracht gekregen om voor chronische diabetes- en COPD-patiënten transmurale afspraken te maken met ziekenhuizen. Van daaruit is de gedachte ontstaan om er meer zorgprogramma’s voor (chronische) patiënten aan te koppelen, onder die programma’s hangen RTA’s voor een specifiek ziektebeeld. We hebben afspraken gemaakt op welke punten je elkaar raadpleegt en waarover je elkaar informeert en afspraken gemaakt over de onderlinge verwijzing. Dat zorgt voor continuïteit van zorg.”

Kwaliteit en continuïteit

“Kwaliteit en continuïteit van zorg is het uitgangspunt,“ vervolgt Kliphuis. “Centraal staat de vraag: ‘Wie kan het beste voor welke patiënt zorgen?’ Soms is dat de huisarts, soms de specialist en soms delen zij de zorg. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat een patiënt onnodig bij een specialist terechtkomt of andersom te lang bij een huisarts blijft hangen. Het gaat om een grote groep die van de tweede naar de eerste lijn verschuift. Een kleine groep komt eerder bij een specialist, het gaat echt om zorg op de juiste plek.”

“We kunnen niet alle patiënten in de tweede lijn blijven behandelen, daarom moeten we afspraken maken en samenwerken”

Renée van Snippenburg
longarts Diakonessenhuis

Gewoon goede zorg
“Het mooiste is als de patiënt er niets van merkt,” zegt Kliphuis. “Dat is het ultieme, dat er gewoon goede zorg is. Dat het als het nodig is de zorg wordt overgenomen of een specialist wordt geraadpleegd. Dat het goed aanvoelt en vertrouwd is.”

Renée Snippenburg: “We horen dat chronische patiënten heel tevreden zijn over de zorg dichtbij huis die zij ontvangen. We zouden graag nog wat nader onderzoek doen naar de gevolgen voor de kwaliteit. We monitoren nu alleen de financiële gevolgen. We zien dat de ziekenhuiskosten niet verder stijgen. De kosten voor diabetespatiënten in de eerste lijn stijgen licht in het eerste jaar, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de programmatische aanpak waardoor mensen bijvoorbeeld standaard een fundusfoto en een voetonderzoek krijgen.” Leo Kliphuis: “Bij chronische zorg kijk je meer naar de lange termijn. Het gaat ook om kwaliteit van leven. Op termijn voorkomt het complicaties en opnames.”

Rol Raedelijn

Raedelijnadviseur Denise Seelen is als ambtelijk secretaris betrokken bij de RTA’s. Leo Kliphuis. “Zij moet ervoor zorgen dat de verschillende belangen goed gediend worden. Het is een heterogene club van ziekenhuizen, zorggroepen en gezondheidscentra. Ze staat tussen de partijen. Zij zorgt dat de stukken er zijn en de besluitvorming goed verloopt. Het gaat om onderwerpen die best complex zijn. Zij moet zorgen dat iedereen voldoende tijd heeft om tot besluitvorming te komen. Dat vraagt om veel afstemming en coördinatie en iemand die het geheel overziet. Dat doet ze goed.”Renée van Snippenburg is het daarmee eens: “Ik vind dat Denise Seelen haar rol als ambtelijke secretaris prima vervuld. Ze is echt onafhankelijk.”

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Denise Seelen, of M 06. 46 19 44 38.

VOORUITBLIK

“In 2015 lag de nadruk op regionale transmurale afspraken (RTA’s) rond COPD, diabetes en CVRM. Dit jaar is dat hartfalen en ouderenzorg. Naast afspraken over zorginhoud is het ook belangrijk dat de ondersteunende processen zoals ICT goed geregeld zijn. Gegevensuitwisseling is één van de knelpunten in samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Daarom hebben wij vorig jaar een onderzoek gedaan naar de knelpunten, oplossingen en scenario’s rond dit thema. De resultaten zijn weergeven in een e-book. Als we de samenwerking tussen zorgverleners willen faciliteren met de patiënt meer in de regie dan is een adequate digitale gegevensuitwisseling of gezamenlijke dossiervorming essentieel.”

“Digitale uitwisseling van patiëntgegevens staat dit jaar dan ook hoog op de agenda. Een stuurgroep heeft zich de afgelopen maanden over dit onderwerp geborgen en in juni is in het bestuurlijk overleg besloten om een programmamanager te benoemen die de samenwerking op het gebied van ICT gaat trekken. De bedoeling is dat binnen twee jaar, op basis van de resultaten, te besluiten of er een juridische samenwerkingsvorm wordt opgericht. We hebben er een aparte stuurgroep voor opgericht.
Later dit jaar zullen we de RTA’s evalueren, daarmee kijken we of alle doelstellingen zijn behaald en of dit de gewenste verschuiving heeft opgeleverd.”

Denise Seelen
senior adviseur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden